Pytanie
Artykuł 3 ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych ustaw wprowadził zmiany m.in. w art. 23 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach - dalej u.o. - dodając w ust. 2 pkt 5 i 6 w brzmieniu: "5) zmieszanych odpadów komunalnych; 6) odpadów zielonych." i uchylając ust. 3.
Co to oznacza dla punktu przeładunkowego odpadów komunalnych, który ma miejsce na terenie składowiska odpadów (nie na kwaterze) i działa na podstawie decyzji udzielającej pozwolenia zintegrowanego dla instalacji do składowania odpadów na mocy zapisu w decyzji wydanej 26 sierpnia 2014 r.?
Zapis brzmi: "Rodzaje odpadów przewidzianych do zbierania 20 03 01 Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne Odpady nie będą magazynowane tylko przeładowywane w punkcie przeładunkowym. Ewentualne czasowe magazynowanie (do 48 godz.) możliwe jest w przypadku awarii sprzętu, pojazdu transportującego lub regionalnej instalacji przetwarzania odpadów komunalnych".
Jeżeli na mocy tej zmiany zakazującej zbierania odpadów komunalnych poza miejscem wytwarzania nie może działać punkt przeładunkowy odpadów, to jak można inaczej zalegalizować przeładunek odpadów komunalnych?