Pytanie
Jan Kowalski jest właścicielem gruntu i ma wymierzony podatek rolny. Podatnik nie uiścił zobowiązania w terminie, w związku z czym zostało wystawione i doręczone upomnienie na zobowiązanego. Podatnik w dalszym ciągu nie zapłacił zaległości, wobec czego wierzyciel (gmina) wystawił tytuł wykonawczy na właściciela Jana Kowalskiego. Jan Kowalski ma żonę, która nie jest współwłaścicielem ww. gruntu, w związku z czym nie była na nią wystawiona decyzja w sprawie podatku rolnego, jak również upomnienie.
Czy można wystawić tytuł wykonawczy również na żonę zobowiązanego, mimo braku decyzji w sprawie podatku i wystawionego oraz doręczonego upomnienia dla niej? W którym miejscu w tytule wykonawczym można ją dopisać?