Pytanie
Wnioskodawca złożył wniosek o wydanie pozwolenia na szczególne korzystanie z wód obejmujące pobór wód podziemnych i odprowadzanie wód popłucznych oraz na wykonanie urządzenia wodnego - studni. Do wniosku o pozwolenie wodnoprawne na wykonanie studni nie dołączył decyzji środowiskowej, która jest wymagana pomimo wezwania z art. 64 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego i wniosek pozostawiono bez rozpoznania.
Czy w tej sytuacji organ może wszcząć postępowanie o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód i wydać pozwolenie na pobór wód ze studni, która nie ma pozwolenia?