Pytanie
Jedno z przedsiębiorstw wodno-kanalizacyjnych na terenie X eksploatuje oczyszczalnię ścieków bez wymaganego pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w zakresie wprowadzania ścieków do wód (ze względu na to, że instalacja nie pozwala zachować aktualnie obowiązujących norm jakościowych wprowadzanych ścieków). Obecnie planowana jest przebudowa oczyszczalni (prawie wszystkie obiekty są likwidowane i powstaną nowe; stary zostaje wylot do rzeki). Przedsiębiorstwo wystąpiło o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w zakresie wprowadzania ścieków z nowoprojektowanej oczyszczalni do rzeki.
Czy można wydać takie pozwolenie jeżeli brak jest instalacji?
Jeżeli tak, to jaki okres obowiązywania nadać takiemu pozwoleniu tzn. od jakiego dnia ono będzie obowiązywać?