Pytanie
Inwestor - gmina, dokonała podziału i wykupu gruntów przyległych do istniejącej drogi zgodnie z linią rozgraniczającą określoną w obowiązującym planie zagospodarowania przestrzennego dla danego terenu. Planowana inwestycja polegać ma na: utwardzeniu istniejącej drogi poprzez położenie dywanika asfaltowego oraz na budowie chodnika dla pieszych i ścieżki rowerowej na gruncie pozyskanym z podziału przyległych nieruchomości.
Czy można wydać decyzję o pozwoleniu na przebudowę takiej drogi w oparciu o przepisy ustawy - Prawo budowlane?
Czy może właściwszym by było przeprowadzenie postępowania pod nazwą "rozbudowa drogi gminnej" w oparciu o przepisy ustawy o zmianie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg krajowych oraz o zmianie niektórych innych ustaw?