Odpowiedź:
Zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów podlegają udostępnieniu w trybie przepisów ustawy z 3.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko - dalej u.o.o.ś.

Uzasadnienie:
Organ może udostępnić kopię zezwolenia na usunięcie drzew wydanego gminie, mimo że dane o wnioskach o wydanie zezwolenia i o zezwoleniach na usunięcie drzew lub krzewów zamieszcza się w publicznie dostępnym wykazie, zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt 24 lit. f u.o.o.ś. Jednakże nieracjonalna byłaby odmowa udostępnienia zezwolenia, podczas gdy podstawowe dane o tej decyzji i tak są dostępne za pośrednictwem wykazu.

Udostępnieniu nie podlegają wyłącznie dane zawarte w publicznie dostępnym wykazie. 

Prawo Ochrony Środowiska
Artykuł pochodzi z programu Prawo Ochrony Środowiska
Już dziś wypróbuj funkcjonalności programu. Analizy, komentarze, akty prawne z interpretacjami