Pytanie
Do urzędu wpłynął wniosek o udostępnienie informacji o środowisku i jego ochronie polegający na opracowaniu zestawienia informacji o podmiotach, które uzyskały zezwolenie na wytwarzanie, odzysk, unieszkodliwianie i transport odpadów. Wnioskodawca życzy sobie, aby w zestawieniu wskazać nazwę i dane adresowe podmiotu, którego dotyczy decyzja oraz rodzaje i kody odpadów oraz roczne ilości odpadów.
Czy można udzielić żądanych informacji?
Czy taka informacja jest informacją o środowisku i jego ochronie?
Czy na podstawie ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko - dalej u.o.o.ś. można udzielać informacji na temat siedzib podmiotów i adresów osób fizycznych, jeżeli dotyczą ich dokumenty (np. decyzje) żądane do udostępnienia?