Pytanie
We wrześniu 2012 r. przedsiębiorca zamierzający prowadzić działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych zwrócił się z wnioskiem do burmistrza o wydanie zezwolenia zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach - dalej u.u.c.p.g. W październiku 2012 r. wydana została decyzja zezwalająca przedsiębiorcy na prowadzenie ww. działalności. Zezwolenie zostało wydane na czas oznaczony, tj. 10 lat. W sierpniu 2014 r. przedsiębiorca poinformował burmistrza, że 13 czerwca 2014 r. sprzedał samochód, którym świadczone były usługi, w związku z czym działalność nie będzie wykonywana. Wobec powyższego, czy zezwolenie wydane na ww. okres jest nadal aktualne? W przepisach szczegółowych, tj. u.u.c.p.g., brak jest podstaw prawnych dotyczących cofnięcia, wygaszenia lub uchylenia decyzji z powodu sprzedaży środka transportu.
Czy można uchylić wydaną decyzję na podstawie przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego - dalej k.p.a.?
Wydaje się uzasadnione wyeliminowanie takiej decyzji z obiegu prawnego.
Ponadto, w jaki sposób przedsiębiorca zobligowany do składania cokwartalnych sprawozdań w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych powinien spełniać ustawowy obowiązek?