Pytanie
Czy można uchwalić regulamin utrzymania czystości, który zezwalałby na odbieranie odpadów zmieszanych komunalnych z worków, gdyby Sanepid pozytywnie zaopiniował takie rozwiązanie?
Gminy, ustalając regulaminy, zawsze zawierają w nich zapis, że odpady zmieszane muszą być w pojemniku, natomiast w workach dopuszczalna jest tylko selekcja. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 391, z późn. zm.) - dalej u.u.c.p.g. nie definiuje, czym jest pojemnik. Z definicji słownika języka polskiego wynika, że pojemnik to przedmiot do gromadzenia innych przedmiotów. Jednak w całej ustawie jest mowa o pojemniku, natomiast w art. 6r ust. 2a u.u.c.p.g. jest sformułowany zapis "pojemniki lub worki". Sformułowanie to może wskazywać, że pojemnik to jednak nie worek, ale jednocześnie art. 6r ust. 2a u.u.c.p.g. mówi, że w workach można gromadzić odpady komunalne, nie wskazując jakie odpady (czyli też zmieszane?).
Czy jest jakiś zapis (inspekcja pracy, Sanepid?), który mówi, że odpady komunalne zmieszane nie mogą być gromadzone w workach?
Gromadzenie odpadów zmieszanych w workach byłoby bardziej dogodne dla mieszkańców, ponieważ nie musieliby kupować drogich pojemników. Można np. taki przywilej zastosować tylko do osób segregujących: kto segreguję, ten nie musi mieć pojemnika na odpady zmieszane, a pozostałości po segregacji, których byłoby niewiele, mógłby gromadzić w worku.