Pytanie
Czy można rozliczyć stratę ze sprzedaży certyfikatów Opera z zyskami uzyskanymi z dochodów kapitałowych czyli z tego samego źródła dochodów?
Osoba fizyczna posiadała certyfikaty inwestycyjne Opera FIZ (Fundusz Inwestycyjny Zamknięty). Certyfikaty funduszu OPERA FIZ nie są notowane na giełdzie ani na innym rynku regulowanym (jako papiery wartościowe mogą być natomiast swobodnie zbywane i nabywane w niepublicznym obrocie wtórnym). OPERA FIZ jest funduszem oferowanym poprzez imienne propozycje nabycia kierowane do wybranych zamożnych klientów, dlatego Towarzystwo nie planuje wprowadzenia certyfikatów na giełdę. Klient może wycofać zainwestowane środki na 2 sposoby:
1. sprzedaż certyfikatu na podstawie umowy sprzedaży. W tym przypadku zachęca się klientów do zasygnalizowania takiego zamiaru Towarzystwu.
2. przedstawienie certyfikatu do wykupu - w tym celu należy w siedzibie Towarzystwa złożyć żądanie wykupu nie później niż do 15 dnia ostatniego miesiąca kwartału, na zakończenie którego ma nastąpić wykup certyfikatu (wykup zostanie dokonany w ostatnim dniu roboczym kwartału, tj. w dniu, w którym dokonywana jest oficjalna wycena aktywów funduszu).
Osoba fizyczna dokonała sprzedaży używając sposobu numer 1 czyli poproszono Opere o pośrednictwo w sprzedaży i sprzedano je innej osobie fizycznej, cenę konsultowano z Operą. W wyniku sprzedaży osoba fizyczna zaliczyła stratę.
Czy można ją rozliczyć z tego samego źródła tj z dochodami kapitałowymi?