Czy jest możliwość przeniesienia zezwolenia na zbieranie, transport, odzysk wydanego spółce z o.o. na nową spółkę, która zamierza odkupić instalację?
Zasadą jest, że prawa i obowiązki o charakterze administracyjnoprawnym nie ulegają przenoszeniu chyba że przepisy szczególne na to pozwalają. Decyzja jest wydawana dla konkretnego podmiotu, a nie dla instalacji i nie przechodzi wraz z instalacją na nabywcę. Wyjątek stanowi możliwość przenoszenia pozwoleń emisyjnych dopuszczona na podstawie art. 190 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150, z późn. zm.) - dalej p.o.ś. Przeniesienie lub odmowa przeniesienia praw i obowiązków następuje w drodze decyzji, a nabywca przejmuje wszystkie obowiązki ciążące w związku z eksploatacją instalacji na poprzednio prowadzącym instalację, wynikające z pozwolenia i p.o.ś. oraz ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jedn.: Dz. U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019, z późn. zm.) – dalej pr. wod. i ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243) - dalej u.o. Jednakże możliwość ta dotyczy pozwolenia na wytwarzanie odpadów i pozwolenia zintegrowanego, a nie zezwoleń na gospodarowanie odpadami, które są wydawane na podstawie u.o., która nie zawiera możliwości przenoszenia zezwoleń na transport, zbieranie, odzysk lub unieszkodliwianie odpadów, a zatem nabywca instalacji jest obowiązany uzyskać nowe zezwolenie na gospodarowanie odpadami. Fakt iż nabywca instalacji działa w formie spółki prawa handlowego nie ma żadnego znaczenia. Owszem art. 494 § 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037, z późn. zm.) mówi o przejściu decyzji z jednej spółki na inną, ale dotyczy to przypadku przejęcia spółki przez inną spółkę lub połączenia się spółek łączących się przez zawiązanie nowej spółki. Spółka przejmująca albo spółka nowo zawiązana wstępuje z dniem połączenia we wszystkie prawa i obowiązki. Na spółkę przejmującą albo spółkę nowo zawiązaną przechodzą z dniem połączenia zezwolenia, koncesje oraz ulgi, które zostały przyznane spółce przejmowanej albo którejkolwiek ze spółek łączących się przez zawiązanie nowej spółki, chyba że ustawa lub decyzja o udzieleniu zezwolenia, koncesji lub ulgi stanowi inaczej.

Maria Duczmal