Pytanie
Czy w uchwale sejmiku województwa w sprawie wykonania wojewódzkiego planu gospodarki odpadami może być wpisana na liście instalacji regionalnych instalacja, która w wojewódzkim planie gospodarki odpadami nie była ujęta ani jako instalacja projektowana, ani jako instalacja zastępcza, ani jako instalacja regionalna?
W uzasadnieniu do przedmiotowej uchwały czytamy, iż podstawą uznania tejże instalacji za regionalną jest art. 35 ust. 6 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach - dalej u.o., który mówi m.in., iż instalacja musi spełniać wymagania najlepszej dostępnej techniki lub technologii.
Co w przypadku, gdy takowej zarówno nie spełnia obecnie, jak i nie spełni w momencie wprowadzenia jej na listę instalacji regionalnych?
Potwierdza to kontrola WIOŚ.
Czy można podważyć taką uchwałę i kto może tego dokonać?
Nadmieniam, iż jest to instalacja istniejąca.