Czy można nałożyć karę administracyjną za usunięcie niektórych tylko pni z drzewa wielopniowego, a jeśli tak to na jakiej podstawie?
Kara administracyjna nakładana jest za usuwanie drzew i krzewów bez zezwolenia, o którym mowa w art. 83 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jedn.: Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.) - dalej u.o.p. Nie można zatem nałożyć kary administracyjnej za usunięcie niektórych pni drzewa wielopiennego, chyba, że w pytaniu chodzi o usunięcie konara drzewa wielopiennego, który traktowane jest jak drzewo.

Drzewa wielopienne o konarach rozwidlających się poniżej 130 cm mierzonego od gruntu liczone są każdy konar jak oddzielne drzewo. Niewątpliwie, skoro pozostał pień (po konarze), to zostało wcześniej usunięte drzewo. Organ ochrony środowiska powinien wszcząć postępowanie, ustalić podmiot, który drzewo (konar) usunął, sprawdzić czy na to usunięcie było wydane zezwolenie, a jeśli nie, to nałożyć karę za samowolną wycinkę. Kara administracyjna będzie nakładana w oparciu o art. 88 u.o.p. Nie ma przy tym znaczenia, czy jest szansa, że pień po konarze (drzewie) zachował żywotność. Jeśli jest szansa, że konar "odbije", organ ochrony środowiska może odroczyć termin zapłaty kary administracyjnej na okres 3 lat. Po upływie 3 lat komisja dokona sprawdzenia stanu drzewa i – w przypadku gdy konar (drzewo) zachował żywotność – organ umorzy karę. Jeśli drzewo nie zachowało żywotności, kara zostanie pobrana.

Alicja Brzezińska