Pytanie
Na terenie zakładu powstają odpady olejowe i teoretycznie można byłoby je kwalifikować pod różne kody z grupy 13. Jednak z uwagi na ich niewielkie ilości i różne miejsca powstawania jest to dosyć trudne.
Czy można wszystkie odpady olejowe klasyfikować pod jednym kodem 13 02 08 - inne oleje silnikowe przekładniowe, smarowe?
Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach – dalej u.o. mówi, że administracyjną karę pieniężną wymierza się za mieszanie odpadów niebezpiecznych różnych rodzajów, odpadów niebezpiecznych z innymi niż niebezpieczne.
Co należy rozumieć przez rodzaj odpadów?
Czy jest to równoznaczne z kodem odpadu?
W u.o. jest zapis, że: "oleje odpadowe zbiera się osobno, o ile jest to techniczne wykonalne". Co to oznacza w praktyce?
Proszę o przykład.