Pytanie
W trakcie prowadzonego przez burmistrza postępowania na podstawie art. 29 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 145) – dalej pr. wod. w związku ze zmianą stanu wody na gruncie ze szkodą dla gruntów sąsiednich spowodowaną nawiezieniem na działkę odpadów (ziemia, gleba, kamienie, gruz) poszkodowany właściciel nieruchomości wystąpił do burmistrza o wszczęcie z urzędu postępowania w sprawie nakazania posiadaczowi odpadów usunięcia odpadów z miejsca nieprzeznaczonego do ich składowania.
Czy możliwe jest prowadzenie dwóch postępowań jednocześnie przez ten sam organ w sprawach, które są ze sobą powiązane?
Czy należy zawiesić drugie postępowanie do czasu rozstrzygnięcia pierwszego?