Gdy zmienia się właściciel działki to czy przechodzą na niego dotychczasowe prawa i uzgodnienia związane z podjętymi inwestycjami na jej terenie (budową farmy wiatrowej), które poczynił poprzedni właściciel? Czy wówczas burmistrz miasta powinien wydać decyzję zmieniającą?
Nie! Odpowiedź na pytanie o zmianę właściciela nieruchomości i "przejście" decyzji administracyjnych obejmujących tę nieruchomość będzie przecząca. Poprzedni właściciel, który jak można się domyślać, wnioskował o wydanie poszczególnych decyzji administracyjnych powinien zaproponować ich cesję na nabywcę przedmiotowej nieruchomości.

Jednocześnie należy podkreślić, że w przeciwieństwie do nieobowiązującego już przepisu art. 56b ust. 1 ustawy z dnia 26 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150), zgodnie z którym organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach był obowiązany, za zgodą strony, na rzecz której decyzja została wydana, do przeniesienia tej decyzji na rzecz innego podmiotu, jeżeli przyjmował on warunki zawarte w tej decyzji, obecnie obowiązująca ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.)- dalej u.o.o.ś., nie przewiduje możliwości cesji decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Możliwe jest natomiast przeniesienie pozwolenia na budowę, zgodnie z art. 40 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.), przed którym wydano decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach. Jeśli pozwolenie na budowę zostało wydane zgodnie z art. 86 u.o.o.ś. (decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach wiąże organ wydający m.in. pozwolenie na budowę), jego cesja nie będzie się wiązać z koniecznością wydania nowej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, bądź przeprowadzeniem ponownej oceny oddziaływania na środowisko, zgodnie z art. 88 ust. 1 pkt 2 u.o.o.ś. Tym samym, jeśli w opisywanym przypadku wydano już pozwolenie na budowę, właściwy organ może dokonać jego przeniesienia z poprzedniego właściciela na nowego (w drodze odrębnej decyzji), wraz z wszystkimi innymi decyzjami i uzgodnieniami. W przeciwnym razie, jeśli sprzedający nieruchomość nie ma lub nie wystąpił o pozwolenie na budowę, konieczne będzie ponowne wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (poprzedzone stosowną procedurą), tym razem na wniosek nowego właściciela.


Artur Kawicki