Odpowiedź:
Przedsięwzięcie może wymagać uzyskania decyzji środowiskowej, także wtedy jeśli nie będzie ono kwalifikowane jako przedsięwzięcie w rozumieniu rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko - dalej r.p.z.o.ś., jeżeli obowiązek ten zostanie stwierdzony na podstawie art. 97 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko - dalej u.o.o.ś. Nie ma przy tym znaczenia rozmiar inwestycji, stosowana technologia czy wielkość produkcji. Liczy się jedynie fakt możliwości wystąpienia oddziaływań na przedmiot ochrony obszaru Natura 2000.

Jednakże w mojej opinii należałoby rozważyć, czy planowane zamierzenie nie wyczerpuje dyspozycji § 3 ust. 1 pkt 52 lit. a r.p.z.o.ś. - zabudowa przemysłowa lub magazynowa wraz z towarzyszącą jej infrastrukturą, o powierzchni zabudowy nie mniejszej niż 0,5 ha na obszarach objętych formami ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-5, 8 i 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody - dalej u.o.p. lub w otulinach form ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-3 u.o.p., przy czym przez powierzchnię zabudowy rozumie się powierzchnię terenu zajętą przez obiekty budowlane oraz pozostałą powierzchnię przeznaczoną do przekształcenia w wyniku realizacji przedsięwzięcia.

W przypadku przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko oraz przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, o których mowa w art. 59 ust. 1 u.o.o.ś., ocenę ich oddziaływania na obszar Natura 2000 przeprowadza się w ramach oceny oddziaływania na środowisko. Jeżeli jednak przedsięwzięcie nie kwalifikuje się do tych kategorii, a może potencjalnie znacząco oddziaływać na obszar Natura 2000, należy dla takiego przedsięwzięcia przeprowadzić ocenę jego oddziaływania na obszar Natura 2000 zgodnie z odrębną procedurą przewidzianą u.o.o.ś.

Uzasadnienie:

Co do zasady montaż kolektorów słonecznych nie wymaga uzyskania decyzji środowiskowej. Instalacja solarna nie została bowiem wskazana w r.p.z.o.ś. jako przedsięwzięcie. Jednakże zamierzenia inwestycyjne inne niż wymienione w r.p.z.o.ś., ale mogące znacząco oddziaływać na obszar Natura 2000 i niebędące bezpośrednio związane z ochroną tego obszaru lub nie wynikające z tej ochrony w myśl art. 59 ust. 2 pkt 2 u.o.o.ś. wymagają przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na obszar Natura 2000, o ile obowiązek ten zostanie stwierdzony na podstawie art. 97 ust. 1 u.o.o.ś. W myśl art. 96 u.o.o.ś. organ właściwy do wydania pozwolenia wodnoprawnego przed wydaniem tej decyzji powinien przeanalizować, czy przedsięwzięcie to nie będzie potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, a jeżeli uzna że takie oddziaływanie może występować, to wydaje postanowienie w sprawie nałożenia obowiązku przedłożenia właściwemu regionalnemu dyrektorowi ochrony środowiska dokumentów wymaganych przez art. 96 ust. 3 u.o.o.ś. Po opracowaniu raportu i przeprowadzeniu postępowania, regionalny dyrektor ochrony środowiska uzgadnia warunki realizacji przedsięwzięcia albo odmawia zgody na realizację przedsięwzięcia.

W analizowanym przypadku mamy jednak do czynienia instalacją energetyczną (OZE), zaś skutkiem realizacji przedsięwzięcia ma być produkcja i sprzedaż uzyskanej energii ze źródeł odnawialnych. Jakkolwiek instalacja solarna nie została wskazana jako odrębne przedsięwzięcie, to należy rozważyć, czy nie odpowiada ona dyspozycji § 3 ust. 1 pkt 52 r.p.z.o.ś. właśnie ze względu cel realizacji inwestycji, jaką jest w efekcie finalnym sprzedaż wyprodukowanej energii. Do § 3 ust. 1 pkt 52 r.p.z.o.ś. kwalifikowane są także różne instalacje niewskazane w innych paragrafach r.p.z.o.ś. Przedsięwzięciami mogącymi potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko są rożnego typu budowle i towarzysząca im infrastruktura, zajmujące pewną powierzchnię, której wielkość jest cechą kwalifikującą przedsięwzięcie do ww. grupy. Za zabudowę przemysłową należy rozumieć zabudowę przeznaczoną do działalności produkcyjnej. Uznanie zabudowy za przedsięwzięcie mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko następuje na podstawie wiedzy o:
-powierzchni zabudowy, którą jest powierzchnia terenu zajęta przez obiekty budowlane oraz pozostałe powierzchnie przeznaczone do przekształcenia w wyniku realizacji przedsięwzięcia (w tym pkt 52),
- lokalizacji planowanej zabudowy w stosunku do obszarów objętych ochroną (w tym pkt 52),

Integralną częścią omawianych przedsięwzięć jest "towarzyszącą infrastruktura", czyli wszelkie elementy przedsięwzięcia inne niż budowle. Ich obecność należy uwzględniać także przy samej kwalifikacji przedsięwzięcia (jeżeli powodują zabudowanie lub utwardzenie nieruchomości), jak i w ramach screeningu czy oceny oddziaływania na środowisko. 

Prawo Ochrony Środowiska
Artykuł pochodzi z programu Prawo Ochrony Środowiska
Już dziś wypróbuj funkcjonalności programu. Analizy, komentarze, akty prawne z interpretacjami