Pytanie
Wniosek o stypendium szkolne został złożony po terminie, gdyż strona nie otrzymała w określonym czasie zaświadczeń o dochodach, które należy załączyć do wniosku.
Czy można to uznać za uzasadniony przypadek - art. 90 n ust. 7 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty - dalej u.s.o. mimo, że strona mogła złożyć wniosek w terminie, a brakujące dokumenty donieść, czy też z powodu takiej nieznajomości przepisów należy wydać decyzję odmowną, a burmistrz mógłby wówczas przyznać stypendium z urzędu?
Czy materialnoprawne terminy dot. stypendiów i zasiłków szkolnych mają zastosowanie również w przypadku działania z urzędu?