Na ww. fakturach widnieje zapis: "Dokonane niniejszą fakturą rozliczenie należności za niezwrócone opakowania zwrotne realizowane jest w trybie § 19 Rozp. MF z dn. 25/05/2005. Opakowania podlegają zwrotowi w dniu dostawy, z analogicznym rozliczeniem należności z tego tytułu." Na niektórych fakturach zapis ten wygląda nieco inaczej: "Dokonane niniejszą fakturą rozliczenie należności za niezwrócone opakowania zwrotne (realizowane jest w trybie § 19 Rozp. MF z dn. 25/05/2005), nie stanowi transakcji kupna-sprzedaży opakowań, które pozostają własnością Grupy Żywiec. Opakowania podlegają zwrotowi w dniu dostawy, z analogicznym rozliczeniem należności z tego tytułu."

 

Pytanie:
Czy kwoty na ww. fakturach (dotyczące opakowań zwrotnych) stanowią koszt uzyskania przychodów?
Rozliczam się na zasadach ogólnych (podatkowa książka przychodów i rozchodów).

Odpowiedź:
Tak, kwoty wynikające z faktur dokumentujących należności z tytułu niezwrócenia przez odbiorcę opakowań stanowią koszty uzyskania przychodów dla odbiorcy.
Zgodnie z § 16 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług - dalej r.f., jeżeli podatnik sprzedał towar w opakowaniu zwrotnym, pobierając lub określając w umowie za to opakowanie kaucję, wartości opakowania nie uwzględnia się w treści faktury dokumentującej sprzedaż.
W konsekwencji czynności polegającej na wydaniu opakowań zwrotnych nie traktuje się jako sprzedaży podatnika (a otrzymania opakowań zwrotnych przez nabywcę - jako zakupu dokonywanego przez tego nabywcę). Sytuacja nie ulega zmianie, jeśli opakowania zwrotne zostaną zwrócone w terminie określonym umową. W przeciwnym wypadku wystawiana jest faktura dokumentująca kwotę należności z tytułu niezwrócenia przez odbiorcę opakowań (fakturę taką należy wystawić nie później niż 7. dnia po dniu, w którym umowa przewidywała zwrot opakowań zwrotnych). Faktura taka wystawiana jest również, jeśli umowa nie określała terminu zwrotu opakowań, a minęło 60 dni od dnia wydania tych opakowań (wówczas fakturę należy wystawić najpóźniej w 60. dniu od dnia wydania). Wynika to z § 16 ust. 2 r.f.
Kwoty wynikające z faktur dokumentujących należności z tytułu niezwrócenia przez odbiorcę opakowań stanowią koszty uzyskania przychodów dla odbiorcy. Potwierdzają to organy podatkowe w udzielanych przez siebie wyjaśnieniach (por. przykładowo postanowienie Naczelnika Łódzkiego Urzędu Skarbowego z dnia 17 stycznia 2006 r., sygn. ŁUS-II-2-423/3/06/JB). Ewentualny zwrot po terminie takich opakowań zwrotnych (i otrzymanie faktury korygującej fakturę dokumentującą kwotę należności z tytułu niezwrócenia przez odbiorcę opakowań) spowoduje konieczność pomniejszenia kosztów uzyskania przychodów o kwotę wynikającą z takiej faktury).
Rozliczenia powyższe powinny być w mojej ocenie dokonywane na bieżąco (a więc bez konieczności korygowania dokonanych uprzednio zapisów) w ramach kolumny 11 podatkowej księgi przychodów i rozchodów (koszty uboczne zakupu).
W uzupełnieniu pragnę wyjaśnić, że również w kolumnie 11 podatkowej księgi przychodów i rozchodów księgowane winny być koszty zakupu opakowań zwrotnych, jeżeli sprzedawca sprzedaje te opakowania, a nie pobiera lub określa za te opakowania kaucje. Również w kolumnie 11 podatkowej księgi przychodów i rozchodów należy uwzględniać faktury korygujące do faktur dokumentujących zakupy opakowań zwrotnych. Takie faktury korygujące należy uwzględniać w podatkowej księdze przychodów i rozchodów na bieżąco przez wykazywanie kwot z nich wynikających ze znakiem minus.