Pytanie
Powiatowy Urząd Pracy przekazał na rachunek bankowy osobie bezrobotnej dofinansowanie - środki państwowego funduszu pracy na podjęcie przez bezrobotnego działalności gospodarczej. Finansowanie udzielane jest na podstawie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. W zakresie rozliczania środków na podjęcie działalności gospodarczej powiatowy urząd pracy ma opracowany wewnętrzny regulamin, z którego wynika, że dofinansowanie na podjęcie działalności gospodarczej nie może być przeznaczone na pokrycie bieżących kosztów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. Bezrobotny zgodnie z umową po dokonaniu zakupionego wyposażenia na potrzeby otwarcia działalności gospodarczej, jest zobowiązany przedstawić rozliczenie otrzymanych środków. Do rozliczenia dołącza faktury/ rachunki, które potwierdzają poniesione wydatki. Z przedstawionych rachunków wynika, że bezrobotny zakupił sprzęt i inne towary oraz na fakturze zostały wpisane w dodatkowej pozycji poniesione koszty transportu.
Czy koszty transportu należy traktować jako koszty bieżące prowadzenia działalności gospodarczej?