Pytanie:
Czy kierownik budowy wewnętrznej instalacji gazowej może jednocześnie wykonywać badanie tej instalacji?
Czy kierownik budowy może pełnić jednocześnie funkcję wykonawcy i pełnić nadzór nad wykonaniem próby szczelności?

Odpowiedź:
Zgodnie z § 44 ust. 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych - dalej r.w.t.u.b. w przypadku: 1) wykonania nowej instalacji gazowej, 2) jej przebudowy lub remontu, 3) wyłączenia jej z użytkowania na okres dłuższy niż 6 miesięcy - należy przed przekazaniem jej do użytkowania przeprowadzić główną próbę szczelności.

 

Próby szczelności nowo zrealizowanej wewnętrznej instalacji gazowej może dokonać wyłącznie osoba posiadająca odpowiednie uprawnienia budowlane i będąca członkiem właściwej izby inżynierów budownictwa.
Inaczej wygląda sprawa w przypadku dokonywania prób szczelności w obiekcie już użytkowanym, ponieważ wówczas takie próby mogą być wykonywane dodatkowo przez osoby posiadające kwalifikacje wymagane przy wykonywaniu dozoru nad eksploatacją urządzeń, instalacji oraz sieci energetycznych i gazowych.
Z przeprowadzenia głównej próby szczelności sporządza się protokół, który powinien być podpisany przez właściciela budynku oraz wykonawcę instalacji gazowej (§ 44 ust. 8 r.w.t.u.b.).
Co prawda przepisy nie rozstrzygają jednoznacznie kto powinien dokonać tych prób, należy jednak przyjąć, że skoro kierownik budowy jest jednocześnie wykonawcą, to nadzór nad wykonaniem prób szczelności powinna przeprowadzać osoba postronna, np. inspektor nadzoru inwestorskiego co wynika także z jego obowiązków.
Przyjęcie odmiennej interpretacji spowodowałby, że kierownik budowy dokonywałby sprawdzenia wykonanych i nadzorowanych przez siebie robót. Nie o to raczej chodziło ustawodawcy, który wprowadził wskazany wymóg z uwagi na chęć zapewnienia bezpieczeństwa użytkowników obiektu.
Ostateczną decyzję w tym zakresie podejmuje jednak organ nadzoru budowlanego, jak organ właściwy w sprawie.