Pytanie
Czy jest jakaś możliwość wygaszenia lub uchylenia ostatecznego pozwolenia na budowę przez organ administracji architektoniczno-budowlanej w sytuacji, gdy pozwolenie zostało wydane inwestorowi, który nie jest właścicielem działki, natomiast aktualnie domaga się tego właściciel?
Inwestor wykazał posiadane prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane z tytułu umowy z właścicielem. Formalnie rozpoczął budowę i zamierza ją kontynuować, więc art. 37 ust. 1 Prawa budowlanego nie można zastosować. Natomiast właściciel działki teraz podnosi, że inwestor nie wywiązał się z zawartej z nim umowy, w związku z czym nie ma prawa do działki. Właściciel działki chciałby uzyskać pozwolenie na inną budowę na tym samym terenie. Jednak inwestor posiada ważne pozwolenie, które z tego powodu nie może być uznane za bezprzedmiotowe. Nie są spełnione wszystkie przesłanki art. 162 § 1 pkt 1 Kodeksu postępowania administracyjnego.