Pytanie
Czy jednostka dominująca, którą jest komplementariusz posiadający 0,05% udziału w spółce komandytowej, musi sporządzać sprawozdanie skonsolidowane?
Biorąc pod uwagę pełne dane spółki komandytowej (jednostki zależnej) spełnione zostaną kryteria z art. 56 ust. 1 ustawy o rachunkowości. Dane jednostki dominującej można uznać za nieistotne.
Czy można zastosować tu zwolnienie z art. 57 pkt 2 u.o.r. dotyczące ograniczenia w sprawowaniu kontroli i swobodę dysponowania zyskiem ze względu na bardzo mały udział jednostki dominującej w spółce?
Spółka komandytowa, a więc i grupa kapitałowa, powstała w połowie tego roku.
Czy w związku z tym już za ten rok należałoby sporządzić sprawozdanie skonsolidowane?