Pytanie
Inwestor zamierza wybudować budynek mieszkalny jednorodzinny parterowy z dachem dwuspadowym o kącie 25 stopni, wysokość budynku 5,50 m. W miejscu, gdzie zaplanowano inwestycję obowiązuje miejscowy plan, który ustala m.in. dla budynków mieszkalnych dachy strome o kącie nachylenia połaci 40 stopni z tolerancją (plus, minus) 15 stopni. Wysokość zabudowy - maksymalna 13 m licząc od poziomu terenu do kalenicy dachu - dwie kondygnacje nadziemne wliczając w to poddasze użytkowe. Plan miejscowy nie zakazuje budowy budynków parterowych mieszkalnych.
Czy planowany budynek, będzie zgodny z ustaleniami ww. planu w kontekście liczby kondygnacji?
Czy projektowany parterowy budynek, będzie wypełniał zapisy planu, czy inwestor powinien zmienić projekt na budynek parterowy z poddaszem użytkowym?