Inwestor pięć lat temu uzyskał w starostwie zgodę na adaptację parteru mieszkalnego na parter usługowy (pokoje do wynajęcia), w budynku który posiada funkcję mieszkalno-usługowego. Obecnie inwestor zamierza przywrócić funkcję mieszkalną dla połowy parteru. Składając wniosek do starostwa musi przedłożyć decyzję o warunkach zabudowy akceptującą zmianę.
Czy inwestor może bazować na decyzji o warunkach zabudowy, na podstawie której uzyskał pierwotną decyzję zezwalająca na zmianę, czy powinien wystąpić o nową decyzję?
Stosownie do art. 71 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.) – dalej pr. bud., do zgłoszenia zamiaru zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części dołączyć należy zaświadczenie wójta, burmistrza albo prezydenta miasta o zgodności zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego albo ostateczną decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, w przypadku braku obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Aby spełnić powyższy warunek można złożyć ostateczną decyzję o warunkach zabudowy, która została wydana uprzednio, o ile na danym terenie nie wprowadzono w międzyczasie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, i przy założeniu, że planowana zmiana sposobu użytkowania odpowiada warunkom uprzednio uzyskanej i nadal obowiązującej decyzji o warunkach zabudowy. W przypadku zaś gdy dla przedmiotowego terenu uchwalono plan miejscowy, którego ustalenia są inne niż w wydanej decyzji, organ, który wydał decyzję o warunkach zabudowy stwierdzi jej wygaśnięcie, zgodnie z art. 65 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.), z zastrzeżeniem ust. 2 tego przepisu, a tym samym koniecznym będzie dołączenie zaświadczenia wójta, burmistrza albo prezydenta miasta o zgodności zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Dorota Dorska