Pytanie
Inwestor zawarł umowę ryczałtową na wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej. Zgodnie z zawartą umową szczegółowy zakres robót określa projekt wykonawczy i STWiOR. Umowa stanowi ponadto, że roboty zamienne i zaniechane w stosunku do projektu wykonawczego wymagają uprzedniego spisania protokołu konieczności przez wykonawcę i inspektora nadzoru inwestorskiego oraz zatwierdzenia go przez zamawiającego. Zostaną rozliczone w formie wynagrodzenia ryczałtowego, kosztorysem zamiennym sporządzonym w oparciu o kosztorys ofertowy i zastosowaniu wskaźników cenotwórczych, o których mowa w umowie wraz z korektą wynagrodzenia oraz spisaniu aneksu. Ponadto Wykonawca wyraża zgodę na zmniejszenie wynagrodzenia w przypadku wykonania robót zamiennych o niższej wartości od przyjętej w kosztorysie ofertowym lub ich zaniechaniu. Zgodnie z kosztorysem ofertowym wykonawcy, winien on wykonywać pełne umocnienia balami drewnianymi pionowych ścian wykopów liniowych oraz umocnienie ścian wykopów liniowych w gruncie grodzicami wbijanymi pionowo wraz z wyciąganiem grodzic.
Co w sytuacji, jeżeli robót tych nie zrealizował, tj. nie wykonywał przedmiotowych umocnień (STWiOR wskazuje na konieczność ich wykonania)?
Czy inwestor ma prawo traktować powyższe jako roboty zaniechane i żądać tym samym obniżenia wynagrodzenia wykonawcy?
Jeżeli tak, jak bronić stanowiska zamawiającego?