Pytanie
Firma realizuje inwestycję (budowa hali produkcyjnej). Zakupił usługę budowlaną. Inwestor zabezpiecza się na poczet ewentualnych roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania prac przez firmę budowlaną, zatrzymując określoną kwotę (nazywaną kaucją) z należności za wykonane roboty. Zwolnienie kaucji z ma nastąpić w określonym czasie od daty odbioru końcowego. W praktyce z należności figurujących w fakturach wystawianych za odbierane zakończone roboty inwestor potrąca określony procent tytułem kaucji (5%). Przykładowo, za fakturę, w której rozliczono prace o wartości brutto 12.300 zł (10.000 zł netto + VAT 2300 zł), inwestor wypłaca należność pomniejszoną o 5% kwoty netto, czyli o 500 zł.
Czy inwestor ma prawo odliczyć cały podatek naliczony od otrzymanej i tak opłaconej faktury?