Pytanie
Czy instalacje, z których gazy lub pyły są wprowadzane do powietrza za pośrednictwem wentylacji grawitacyjnej wymagają zgłoszenia?
W jaki sposób należy interpretować zapisy § 2 ust. 4 pkt 11 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia (Dz. U. Nr 130, poz. 880) - dalej r.i.e.w.z.?
Odpowiedź
odpowiedzi udzielono: 27 stycznia 2012 r.
Przepis § 2 ust. 4 pkt 11 r.i.e.w.z., moim zdaniem, oznacza, że zgłoszenia instalacji niewymagającej pozwolenia na emisję, właściwemu organowi ochrony środowiska, nie wymagają instalacje inne niż wskazane co do rodzaju w pkt 1-10, nieobjęte standardami emisyjnymi, z których gazy lub pyły są wprowadzane do powietrza za pośrednictwem wentylacji grawitacyjnej. Czyli wskazane w pkt 1-10, z określonym progiem wielkości działalności, jeżeli go przekraczają pomimo wentylacji grawitacyjnej zgłoszenia mogą wymagać.
Przykładowo, według mnie, instalacja do suszenia owoców, warzyw, zboża, innych płodów rolnych lub leśnych wymieniona pod pozycją 11 w załączniku do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie przypadków, w których wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza z instalacji nie wymaga pozwolenia (Dz. U. Nr 130, poz. 881), jako nie wymagająca pozwolenia, jeżeli posiada wydajność ponad 30 Mg na godzinę to pomimo wentylacji grawitacyjnej, zgłoszenia wymaga.
Marek Wojciech Gall