Odpowiedź:
W przedmiotowej sytuacji istotne z perspektywy inwestora są regulacje zawarte w art. 29 ust. 1 pkt 27 ustawy z 7.07.1994 r. - Prawo budowlane - dalej pr. bud.

Uzasadnienie:
W przedmiotowej sytuacji istotne z perspektywy inwestora są regulacje zawarte w art. 29 ust. 1 pkt 27 pr. bud. Na podstawie wymienionego wyżej przepisu Inwestor zwolniony został z obowiązku uzyskania pozwolenia w przypadku instalacji enumeratywnie wymienionych w tym artykule - instalacje elektroenergetyczne, wodociągowe, kanalizacyjne, cieplne oraz telekomunikacyjne wewnątrz budynku. Nie zostały w nich wymienione instalacje gazowe (całość zamierzenia budowlanego związanego z przedmiotową instalacją), na które to wymagane jest uzyskanie pozwolenia na budowę. Również na to wskazuje praktyka organów administracji architektoniczno-budowlanej.

Dodatkowo istotne jest, że niezależnie od przywołanych wariantów organ administracji architektoniczno-budowlanej powinien co do zasady wymagać uzyskania pozwolenia na całe (opisane wyżej) zamierzenie budowlane.

Również tytułem wyjaśnienia należy przywołać art. 3 pr. bud., w którym to zdefiniowane zostały pojęcia odnoszące się do analizowanego zagadnienia. Ustawodawca pozostawił zaostrzone procedury w przypadku instalacji gazowych (zwalniając z obowiązku uzyskania pozwolenia w stosunku do innych instalacji) właśnie ze względów bezpieczeństwa i konieczności przestrzegania procedur budowlanych, co z perspektywy bezpieczeństwa użytkowania obiektu budowlanego należy wysoko ocenić.

Podstawa prawna: art. 29 ust. 1 pkt 2 ustawy z 7.07.1994 r. - Prawo budowlane.

Autor: Adrian Chruszcz  

Serwis Budowlany
Artykuł pochodzi z programu Serwis Budowlany
Już dziś wypróbuj funkcjonalności programu. Analizy, komentarze, akty prawne z interpretacjami