Pytanie
Czy instalacja freonowa w zakładzie, w którym zdolność produkcyjna przekracza 50 Mg/rok, wymaga uzyskania pozwolenia na wprowadzanie gazów do powietrza?
Za powyższym przemawia pkt 10 załącznika do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie przypadków, w których wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza z instalacji nie wymaga pozwolenia (Dz. U. Nr 130, poz. 881) - dalej r.w.g.p.p. Jednakże freony nie posiadają wartości odniesienia, są to 404 A i 407 C. W związku z powyższym nie byłoby możliwe sporządzenie obliczeń imisji, bo nie można by jej z niczym porównać.
Jeśli należałoby sporządzić wniosek na wprowadzanie gazów z instalacji freonowej, to na jakie dodatkowe akty prawne należałoby się powołać?