Pytanie
Inwestor złożył wniosek o pozwolenie na budowę obiektu handlowego (magazyny) bez instalacji wodno-kanalizacyjnej oraz grzewczej.
Czy organ może wydać pozwolenie na budowę?
Czy hala magazynowa powinna zostać wyposażona w instalacje?
Czy zatrudnienie jednego pracownika w takim obiekcie wymaga budowy instalacji?
Odpowiedź
odpowiedzi udzielono: 3 lutego 2012 r.
Przepisy ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.) - dalej pr. bud. nie nakładają na inwestora bezwzględnego obowiązku by dany obiekt był wyposażony w przywołane instalacje, a w takiej sytuacji możliwe jest wydanie pozwolenia na budowę. Jednakże projektant powinien zaprojektować takie instalacje zgodnie z wymaganiami warunków technicznych i Polskich Norm.
Brak powyższych może powodować, iż w danym obiekcie nie będzie możliwe zatrudnienie pracowników, albowiem co do zasady najniższą możliwą temperaturą w jakiej dopuszcza się powierzanie wykonania pracy w pomieszczeniach jest 14 stopni Celsjusza.
Uzasadnienie
Zgodnie z art. 5 ust. 1 pr. bud., obiekt budowlany wraz ze związanymi z nim urządzeniami budowlanymi należy, biorąc pod uwagę przewidywany okres użytkowania, projektować i budować w sposób określony w przepisach, w tym techniczno-budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, zapewniając spełnienie wskazanych w nim wymagań. Szczegółowy opis warunków technicznych dla budynków został uregulowany w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z późn. zm.) - dalej r.w.t. Regulacje dotyczące instalacji wodociągowej i kanalizacji zostały określone w § 113-127 r.w.t., a instalacji ogrzewczych § 132-139 r.w.t. Należy jednak wskazać, że organ wydający decyzję o pozwoleniu na budowę ma ograniczone kompetencje w zakresie oceny dopuszczalności odmowy wydania tego typu decyzji. Powyższe wynika z treści art. 35 ust. 4 pr. bud., z którego wynika, że w razie spełnienia wymagań określonych w art. 35 ust. 1 pr. bud. oraz w art. 32 ust. 4 pr. bud., właściwy organ, co do zasady, nie może odmówić wydania decyzji o pozwoleniu na budowę.
Odnosząc się do powyższych wymagań należy wskazać, że zgodnie z art. 32 ust. 4 pr. bud., "pozwolenie na budowę może być wydane wyłącznie temu, kto:
1) złożył wniosek w tej sprawie w okresie ważności decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jeżeli jest ona wymagana zgodnie z przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;
1a) złożył wniosek w tej sprawie w okresie ważności pozwolenia, o którym mowa w art. 23 i art. 23a ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej, jeżeli jest ono wymagane;
2) złożył oświadczenie, pod rygorem odpowiedzialności karnej, o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane".
Natomiast jak określono w art. 35 ust. 1 pr. bud., "przed wydaniem decyzji o pozwoleniu na budowę lub odrębnej decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego właściwy organ sprawdza:
1) zgodność projektu budowlanego z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego albo decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego planu, a także wymaganiami ochrony środowiska, w szczególności określonymi w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, o której mowa w art. 71 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko [(Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) - przyp. red.];
2) zgodność projektu zagospodarowania działki lub terenu z przepisami, w tym techniczno-budowlanymi;
3) kompletność projektu budowlanego i posiadanie wymaganych opinii, uzgodnień, pozwoleń i sprawdzeń oraz informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, o której mowa w art. 20 ust. 1 pkt 1b, a także zaświadczenia, o którym mowa w art. 12 ust. 7;
4) wykonanie - w przypadku obowiązku sprawdzenia projektu, o którym mowa w art. 20 ust. 2, także sprawdzenie projektu - przez osobę posiadającą wymagane uprawnienia budowlane i legitymującą się aktualnym na dzień opracowania projektu - lub jego sprawdzenia - zaświadczeniem, o którym mowa w art. 12 ust. 7".
Jeżeli zatem inwestor spełni wskazane wymagania, a na terenie, którego dotyczy projekt zagospodarowania działki lub terenu, nie znajduje się obiekt budowlany, w stosunku do którego orzeczono nakaz rozbiórki (por. art. 35 ust. 5 pr. bud.), to organ uprawniony do wydania decyzji o pozwoleniu na budowę nie będzie miał, co do zasady, prawa odmówić wydania takiej decyzji. W przeciwnym wypadku zaś będzie on do tego zobligowany.
Należy jednak pamiętać, iż sam fakt uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę nie oznacza automatycznie, iż po wykonaniu robót budowlanych inwestor będzie mógł przystąpić do użytkowania takiego obiektu (por. art. 54 pr. bud.). W niektórych przypadkach niezbędne może okazać się, iż będzie to możliwe dopiero po uzyskaniu decyzji o pozwoleniu na użytkowanie (art. 55 pr. bud.). Jego wydanie wymaga uprzedniego dokonania, przez właściwy organ, stosownej kontroli budowy w celu stwierdzenia prowadzenia jej zgodnie z ustaleniami i warunkami określonymi w pozwoleniu na budowę (art. 59a ust. 1 pr. bud.). Jej zakres został uregulowany w art. 59a ust. 2 pr. bud. (sprawdzeniu ulega między innymi zgodność obiektu budowlanego z projektem architektoniczno-budowlanym, w zakresie zasadniczych elementów wyposażenia budowlano-instalacyjnego, zapewniających użytkowanie obiektu zgodnie z przeznaczeniem). W przypadku niespełnienia wymagań wskazanych w tym przepisie organ może odmówić wydania opisywanego pozwolenia na użytkowanie oraz nałożyć na inwestora obowiązek wykonania określonych czynności lub robót budowlanych w celu doprowadzenia wykonywanych robót budowlanych do stanu zgodnego z prawem oraz wymierzyć karę obliczoną w oparciu o regułę określoną w art. 59f pr. bud.
Podsumowując należy wskazać, że jakkolwiek przywołane przepisy nie nakładają na inwestora bezwzględnego obowiązku by dany obiekt był wyposażony w przywołane instalacje i możliwe jest wydanie w takiej sytuacji pozwolenia na budowę, to projektant powinien zaprojektować takie instalacje zgodnie z wymaganiami warunków technicznych i Polskich Norm. Brak powyższych może ponadto powodować, iż w danym obiekcie nie będzie możliwe wykonywanie działalności gospodarczej. Na przykład jak wynika z § 30 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 z późn. zm.), co do zasady najniższa możliwa temperatura w jakiej dopuszczalne jest powierzanie wykonania pracy w pomieszczeniach wynosi 14 stopni Celsjusza.
Michał Behnke