Czy gniazdo elektryczne oraz włącznik światła podlegają pod przepisy ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym?

Pytanie pochodzi z publikacji Prawo Ochrony Środowiska

Czy gniazdo elektryczne oraz włącznik światła podlegają pod przepisy ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 1155, z późn. zm.) – dalej u.z.s.e.e.? Jak należy zaklasyfikować powstające z nich odpady, w przypadku gdy odpad tego rodzaju powstałby w części biurowej sklepu, który sprzedaje tego rodzaju asortyment, i jak w przypadku gdy odpad tego rodzaju zostałby zebrany od klientów?

Odpowiedź:

Gniazda elektryczne oraz włączniki światła, jako elementy instalacji, nie są zaliczane do sprzętu elektrycznego i elektrycznego w rozumieniu przepisów u.z.s.e.e.

Uzasadnienie:

Pojęcie sprzętu w rozumieniu przepisów u.z.s.e.e. definiowane jest w art. 3 ust. 1 pkt 10 u.z.s.e.e. Podejmując próby określenia, czy dany produkt jest sprzętem w rozumieniu przepisów u.z.s.e.e., szczególnie istotne jest określenie, czy produkt ten jest urządzeniem. Na podstawie opracowanego przez Komisję Europejską dokumentu dotyczącego najczęściej zadawanych pytań związanych z dyrektywą 2002/96/WE w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego należy wyciągnąć wniosek, iż za sprzęt można uznać tylko urządzenie stanowiące pewną całość, tzn. produkt finalny. Przyjęło się nim określać urządzenia lub jednostki (części składowe) urządzeń, które mają bezpośrednią funkcję, posiadają własną obudowę oraz - w stosownych przypadkach – gniazda i połączenia przeznaczone dla użytkownika końcowego. Bezpośrednią funkcję definiuje się jako funkcję podzespołu lub produktu finalnego, umożliwiającą jego planowe wykorzystanie, zgodnie z instrukcją obsługi załączoną przez producenta dla końcowego użytkownika. Funkcja ta może być dostępna bez dodatkowych złożonych operacji technicznych, poza prostymi operacjami, które może wykonać każda osoba.

Elementy instalacji, które, pomimo że są wprowadzane na rynek jako osobny produkt, nie spełniają poza instalacją swej bezpośredniej funkcji cechującej produkt finalny, są częścią instalacji i nie są sprzętem w rozumieniu ustawy. Przykładami takich elementów będących częścią instalacji i niebędących sprzętem w rozumieniu u.z.s.e.e. są m.in. łączniki elektryczne, liczniki energii elektrycznej, rozgałęźniki, odgałęźniki, podtynkowe i natynkowe gniazda elektryczne, puszki czy wyłączniki instalacyjne. Nie będzie więc sprzętem gniazdo elektryczne oraz włącznik światła.

Odpady w postaci zużytych wyłączników światła i gniazd elektrycznych będą klasyfikowane jako zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne (ale nie jako zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny w rozumieniu przepisów u.z.s.e.e.) pod kodem 16 02 14 – zużyte urządzenia inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 13. Jeśli tego typu odpady powstaną jednak w gospodarstwach domowych (zwracane są przez klientów innych niż przedsiębiorcy), to klasyfikowane będą jako 20 01 36 – zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35.

Paweł Sosnowski, autor współpracuje z publikacją Prawo Ochrony Środowiska

Odpowiedzi udzielono 7 sierpnia 2014 r.

Data publikacji: 16 sierpnia 2014 r.