Odpowiedź:
W omawianym stanie faktycznym zasadne jest zwolnienie gminy z opłat za usunięcie ww. drzew zgodnie z art. 86 ust. 1 pkt 7 u.o.p.

Uzasadnienie:
Skoro w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego teren jest wpisany jako teren cmentarzy, albo gdy w związku z budową cmentarza została wydana decyzja o warunkach zabudowy, to można skorzystać z uregulować zawartych w art. 86 ust. 1 pkt 7 u.o.p. i zwolnić z opłaty za usunięcie drzew, o których mowa w pytaniu, zachowana jest również grubość pni określona w tym przepisie.

Również zasadnym jest zwolnienie z opłat na podstawie art. 86 ust. 1 pkt 4 u.o.p., jeżeli przedmiotowe drzewa zagrażają bezpieczeństwu obiektów cmentarza (nagrobków). 

Autor: Anna Hejnar-Zawisza

Prawo Ochrony Środowiska
Artykuł pochodzi z programu Prawo Ochrony Środowiska
Już dziś wypróbuj funkcjonalności programu. Analizy, komentarze, akty prawne z interpretacjami