Pytanie
Gmina na swoim terenie prowadzi zbiórkę odpadów zmieszanych i selektywnych z podziałem na frakcje: surowce (metal, papier, plastik, odpady wielomateriałowe), szkło, odpady biodegradowalne. Firma, która wygrała przetarg na odbiór odpadów na terenie gminy, w sprawozdaniu kwartalnym wykazała tylko odpady zmieszane, biodegradowalne i zmieszane opakowaniowe, nie wykazała szkła. Okazało się, że firma odbierała jednym pojazdem (jednokomorowym) odpady surowcowe ze szkłem, czyli mieszała dwie frakcje odpadów selektywnie zbieranych. Odpady te w instalacji otrzymały kod 15 01 06 - zmieszane odpady opakowaniowe, które według rozporządzenia Ministra Środowiska dotyczącego sprawozdań rocznych, jakie wójt wysyła do marszałka i WIOŚ można uwzględnić do obliczania poziomu recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła, czyli zmieszanie tych dwóch fakcji selektywnie zbieranych nie wpłynie negatywnie na uzyskanie poziomów. W art. 9e ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 1399, z późn. zm.) - dalej u.u.c.p.g. napisane jest, że zakazuje się mieszania selektywnie zbieranych odpadów komunalnych ze zmieszanymi odpadami komunalnymi, jednak nic nie jest napisane o mieszaniu poszczególnych frakcji odpadów selektywnie zbieranych. Podobnie jest w art. 9x ust. 1 pkt 2 u.u.c.p.g. dotyczącym kar pieniężnych. W umowie gminy z firmą jest zawarty zapis, że przedsiębiorca nie może mieszać poszczególnych frakcji selektywnie zbieranych odpadów, jednak już w rozdziale dotyczącym kar umownych jest napisane podobnie jak w ustawie, że gmina nakłada karę finansową za mieszanie selektywnie zbieranych ze zmieszanymi, a nie za mieszanie poszczególnych frakcji odpadów.
Jak w tej sytuacji, w związku z art. 9x ust. 1 pkt 2 u.u.c.p.g. i zapisami umowy, gmina powinna postąpić?
Czy gmina powinna ukarać przedsiębiorcę?