W analizowanym przypadku mamy do czynienia z aleją drzew owocowych rosnących wzdłuż drogi w zwartej zabudowie, czyli rosnących na terenie zielonym. Uzyskanie zezwolenia na ich usunięcie będzie zatem niezbędne.

Co do zasady konieczność uzyskania zezwolenia na usunięcie drzew owocowych dotyczy wyłącznie drzew lub krzewów owocowych rosnących na terenie nieruchomości lub jej części wpisanej do rejestru zabytków lub na terenach zieleni, zgodnie z art. 83f ust. 1 pkt 5 ustawy z 16.04.2004 r. o ochronie przyrody - dalej u.o.p.

W analizowanym przypadku przedmiotowe drzewa rosną na drodze niepublicznej na terenie zabudowy, zatem stwierdzić należy, że rosną one na terenie zieleni, zdefiniowanej w art. 5 pkt 21 u.o.p.
W myśl art. 5 pkt 21 u.o.p. tereny zieleni to tereny urządzone wraz z infrastrukturą techniczną i budynkami funkcjonalnie z nimi związanymi, pokryte roślinnością, pełniące funkcje publiczne, a w szczególności parki, zieleńce, promenady, bulwary, ogrody botaniczne, zoologiczne, jordanowskie i zabytkowe, cmentarze, zieleń towarzysząca drogom na terenie zabudowy, placom, zabytkowym fortyfikacjom, budynkom, składowiskom, lotniskom, dworcom kolejowym oraz obiektom przemysłowym. Oznacza to, że na ich usunięcie gmina musi uzyskać zezwolenie w trybie art. 83 ust. 1 u.o.p. Zezwolenie wyda starosta, zgodnie z art. 90 ust. 1 u.o.p.

Uwagi

Zezwolenia na usunięcie drzew rosnących na terenach zieleni są konieczne, aby zachować zgodność regulacji z praktyką orzeczniczą sądów administracyjnych, z której wynika, że drzew i krzewów przynoszących owoce rosnących na terenach zieleni nie można uznać za drzewa i krzewy owocowe, gdyż ich główną funkcją jest funkcja ozdobna (por. wyrok WSA w Lublinie z 7.12.2010 r., II SA/Lu 580/10).

Więcej informacji i narzędzi znajdziesz w programie
LEX Ochrona Środowiska
Bądź na bieżąco ze zmianami prawnymi i korzystaj z aktualnych