Pytanie
Gmina wiejska (A) ma zawarte porozumienie z gminą miejską (B) w sprawie przejęcia zadań z zakresu objęcia wychowaniem przedszkolnym uczniów będących mieszańcami gminy A, w przedszkolach publicznych i oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę B. Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty wprowadziła zapis w postaci art. 79a, który określa, że jeżeli do publicznego przedszkola lub publicznej innej formy wychowania przedszkolnego, prowadzonych przez gminę, uczęszcza uczeń niebędący jej mieszkańcem, gmina, której mieszkańcem jest ten uczeń pokrywa koszty wychowania przedszkolnego tego ucznia w wysokości równej wydatkom bieżącym przewidzianym na jednego ucznia odpowiednio w publicznych przedszkolach lub publicznych innych formach wychowania przedszkolnego, prowadzonych przez gminę, w której uczeń uczęszcza do przedszkola lub innej formy wychowania przedszkolnego. W związku z powyższą regulacją ustawową zasad pokrywania kosztów wychowania przedszkolnego, obowiązującą od 1 września 2014 r. gmina B wypowiedziała gminie A zawarte porozumienie. Wyżej przytoczony art. 79a odnosi się do wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach i innych formach wychowania przedszkolnego, które zgodnie z § 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania mogą być prowadzone w następujących innych niż przedszkola i oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych formach, tj. punktach przedszkolnych i zespołach wychowania przedszkolnego. Mając powyższe na uwadze proszę o wyjaśnienie, czy gmina miejska B mogła wypowiedzieć gminie wiejskiej
A porozumienie międzygminne na pokrycie kosztów wychowania przedszkolnego za dzieci uczęszczające do ich oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych?
A jeśli tak, to na jakiej podstawie?