Odpowiedź:
Budowa ogrodzenia o wysokości, która nie przekracza 2,20 m, nie wymaga zgłoszenia organowi administracji architektoniczno-budowlanej. Mimo to ogrodzenie powinno odpowiadać warunkom określonym obowiązującymi przepisami. Inwestor powinien zatem uzgodnić zamiar budowy ogrodzenia przy drodze gminnej z zarządcą tej drogi. Jeżeli bowiem właściwy organ nadzoru budowlanego ustali, po zasięgnięciu stanowiska zarządcy drogi, że lokalizacja ogrodzenia przy drodze zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego, będzie zobowiązany do przeprowadzenia procedury określonej w art. 66 ustawy z 7.07.1994 r. – Prawo budowlane (Dz.U. z 2016 r. poz. 290) - dalej pr. bud.

Uzasadnienie:
Zgodnie z art. 29 ust. 1 pkt 23 pr. bud., budowa ogrodzeń nie wymaga uzyskania pozwolenia na budowę. Z kolei obowiązkiem zgłoszenia w trybie art. 30 pr. bud. ustawodawca objął jedynie budowę ogrodzeń o wysokości powyżej 2,20 m (art. 30 ust. 1 pkt 3 pr. bud.). Oznacza to, że budowa ogrodzenia o wysokości nieprzekraczającej 2,20 m (bez względu na lokalizację ogrodzenia) nie wymaga ani pozwolenia na budowę, ani też zgłoszenia właściwemu organowi. Powyższa okoliczność nie zwalnia jednak organu nadzoru budowlanego od podjęcia niezbędnych czynności w sytuacji, gdy budowa ogrodzenia jest sprzeczna z obowiązującymi przepisami (w tym przepisami prawa miejscowego i przepisami techniczno-budowlanym) lub – stanowi zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi. Wymagania techniczne dotyczące ogrodzeń zostały określone w § 41-43 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2015 r. poz. 1422) - dalej r.w.t. Zgodnie zaś z podstawowym warunkiem określonym w § 41 ust. 1 r.w.t., ogrodzenie nie może stwarzać zagrożenia dla bezpieczeństwa ludzi i zwierząt. Nie sposób także nie zauważyć, że to właśnie względy bezpieczeństwa życia i zdrowia ludzkiego oraz mienia, postrzegane w kontekście bezpieczeństwa ruchu drogowego, stały u podstaw określenia w art. 43 ustawy z 21.03.1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1440) wymagań dotyczących odległości sytuowania zabudowy od zewnętrznej krawędzi jezdni - przy drogach poza obszarami zabudowanymi.
Jeżeli zatem właściwy organ nadzoru budowlanego ustali, po zasięgnięciu stanowiska zarządcy drogi, że lokalizacja ogrodzenia przy drodze zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego, powinien przeprowadzić procedurę określoną w art. 66 pr. bud.
Zgodnie bowiem z art. 66 ust. 1 pkt 1 pr. bud., w przypadku stwierdzenia, że przedmiotowy obiekt: może zagrażać życiu lub zdrowiu ludzi, bezpieczeństwu mienia bądź środowiska, organ nadzoru budowlanego nakazuje, w drodze decyzji, usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości, określając termin wykonania tego obowiązku.

Mariola Pacholak, autorka współpracuje z publikacją Serwis Budowlany
Odpowiedzi udzielono 5.04.2017 r.
 

Więcej informacji i narzędzi znajdziesz w programie
Serwis Budowlany
Bądź na bieżąco ze zmianami prawnymi i korzystaj z aktualnych materiałów