Pytanie
Czy firma wyłoniona w drodze przetargu zorganizowanego przez gminę zgodnie z art. 6d ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach - dalej u.u.c.p.g. na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, dostarczająca odpady na wskazaną przez gminę instalację, zobowiązana jest do wykazania przekazanych na instalację odpadów komunalnych w sprawozdaniu, o którym mowa w art. 9n u.u.c.p.g.?
Nadmieniam, iż instalacja fakturą za zagospodarowanie odpadów obciąża urząd gminy.