W mojej ocenie, odpady można przewieźć do miejsca odzysku, wystawiając kartę przekazania odpadu (KPO), chociaż przepisy nie dają jednoznacznej odpowiedzi na pytanie, czy firma może przekazać sama sobie odpad.

Uzasadnienie:
Dla każdego miejsca gospodarowania odpadami firma powinna mieć osobną ewidencję, tym bardziej że autor pytania napisał, że w jednym miejscu jest zbieranie, a w innym to już odzysk. W przypadku wytwarzania, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów należy sporządzać osobną kartę ewidencji odpadu dla każdego miejsca prowadzenia działalności, z wyjątkiem usług, o których mowa w art. 3 ust. 3 pkt 22 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243). Potwierdza to objaśnienie 1 do wzoru karty ewidencji odpadu zawartej w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 8 grudnia 2010 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz. U. Nr 249, poz. 1673). Posiadacz odpadów jest obowiązany podać w karcie ewidencji odpadu nie tylko swój adres (rozumiany jako adres zamieszkania lub siedziby posiadacza odpadów), ale także adres miejsca prowadzenia działalności (z podaniem województwa, nazwy miejscowości, ulicy, nr domu i lokalu, kodu pocztowego oraz telefonu i faksu służbowego). Przy tym należy pamiętać, że ewidencja jest wewnętrznym dokumentem firmy i powinna być prowadzona tak, aby "firmie było wygodnie" i oczywiście tak, aby nie "dublować" ilości na późniejszym zbiorczym zestawieniu danych. Zatem, w przypadku zbierania i odzysku odpadów należy sporządzać osobną KPO dla każdego miejsca prowadzenia działalności. Natomiast, KPO dla własnej wygody też może być sporządzona przy transporcie odpadu w inne miejsce, albowiem jest to również dokument wewnętrzny zakładu. Niestety ustawodawca nie odnosi się do opisanych przypadków, a ustawa nie rozwiązuje problemów wewnętrznych zakładu. Przy prowadzeniu ewidencji należy w dużej mierze kierować się logiką i wygodą zakładu albowiem są to dokumenty sporządzane na potrzeby zakładu, ale również niezbędne podczas kontroli zewnętrznej.

Alicja Brzezińska