Zgodnie z art. 11 ust. 9 ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej (tekst jedn.: Dz. U. z 2007 r. Nr 90, poz. 607 z późn. zm.) - dalej u.o.p.g.o., w przypadku gdy przedsiębiorca samodzielnie dokonuje odzysku lub recyklingu odpadów a zarazem jest wprowadzającym na rynek produkty w opakowaniach (podlega przepisom u.o.p.g.o.), masę lub ilość odpadów poddanych odzyskowi lub recyklingowi ustala się na podstawie ewidencji odpadów prowadzonej przez tego przedsiębiorcę. Tak więc nie muszą Państwo wystawiać sami sobie dokumentów potwierdzających odzysk. Dokumentem wystarczającym do rozliczenia się z ustawowych obowiązków będzie prowadzona ewidencja odpadowa.

Paweł Sosnowski