Czy firma, która produkuje urządzenia zasilane bateriami (baterie firma kupuje u dostawcy krajowego), jest traktowana jako wprowadzający baterie i akumulatory i podlega zapisom ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach (Dz. U. Nr 79, poz. 666) - dalej u.b.a.?
Jeżeli baterie lub akumulatory są kupowane u dostawcy krajowego, to nie podlegają Państwo z tego tytułu obowiązkom związanym z zagospodarowaniem zużytych baterii i akumulatorów, określonym przepisami u.b.a.
Obowiązki określone przepisami u.b.a. dotyczą, w zakresie zagospodarowania zużytych baterii i akumulatorów, przedsiębiorców wprowadzających je na rynek. Zgodnie z art. 6 pkt 22 u.b.a., wprowadzający baterie lub akumulatory to przedsiębiorca, który wykonuje działalność gospodarczą w zakresie wprowadzania do obrotu baterii lub akumulatorów, w tym zamontowanych w sprzęcie lub pojazdach, po raz pierwszy na terytorium kraju. Za wprowadzającego baterie lub akumulatory uważa się także przedsiębiorcę dokonującego importu lub wewnątrzwspólnotowego nabycia baterii lub akumulatorów na potrzeby wykonywanej działalności gospodarczej. Oznacza to, że przedsiębiorca kupujący baterie lub akumulatory od przedsiębiorcy krajowego nie jest wprowadzającym je na rynek, ponieważ to nie on wprowadza je potem po raz pierwszy na rynek (wraz ze sprzętem, w którym je montuje). Po raz pierwszy wprowadził je na rynek przedsiębiorca, który wyprodukował je w kraju lub sprowadził do kraju w drodze importu lub wewnątrzwspólnotowego nabycia. I to on będzie podlegał przepisom u.b.a. w zakresie zagospodarowania odpadów powstałych z baterii i akumulatorów, a nie Państwa firma.
Należy jednak zauważyć, że jeżeli produkują Państwo sprzęt, który jest potem wprowadzany na rynek, sprzęt ten powinien być zaprojektowany w sposób umożliwiający łatwe usunięcie z niego zużytych baterii i zużytych akumulatorów. Jednocześnie do wprowadzanego do obrotu i dystrybuowanego sprzętu, w którym są zamontowane baterie lub akumulatory, powinna być dołączona instrukcja zawierająca informację o:
1) sposobie bezpiecznego usunięcia baterii lub akumulatorów z tego sprzętu;
2) rodzaju zamontowanych baterii lub akumulatorów.
Instrukcja ta, o ile sprzęt jest wprowadzany do obrotu na terytorium kraju, w którym są zamontowane baterie lub akumulatory, powinna być sporządzona w języku polskim.
Od tej zasady u.b.a. przewiduje wyjątki. Przepisów tych nie stosuje się więc do:
1) sprzętu, który służy ochronie bezpieczeństwa lub porządku publicznego państw członkowskich Unii Europejskiej;
2) sprzętu, w którym baterie lub akumulatory są przylutowane, zgrzewane lub w inny sposób przymocowane na stałe do końcówek zasilających, zapewniając ciągły dopływ prądu w warunkach nietypowej eksploatacji oraz w podtrzymaniu danych w ich niezmienionym stanie w sprzęcie informatycznym, w którym użycie baterii lub akumulatorów jest technicznie niezbędne;
3) sprzętu medycznego, który służy do podtrzymywania funkcji życiowych, oraz stymulatorów serca, w których jest niezbędne nieprzerwane źródło zasilania, a baterie lub akumulatory mogą być usunięte tylko przez wykwalifikowane osoby;
4) sprzętu przenośnego, w którym wymiana baterii lub akumulatorów przez niewykwalifikowane osoby może stanowić zagrożenie dla użytkownika końcowego lub niekorzystnie wpłynąć na pracę sprzętu.

Paweł Sosnowski