Pytanie
W SIWZ Zamawiający opisał formę złożenia oferty w następujący sposób: Formularz oferty załącznik nr 1 do SIWZ oraz załącznik nr 2 do SIWZ Formularz asortymentowo cenowy, muszą być wypełnione i podpisane przez osobę upoważnioną do podpisywania oferty i złożone w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Jednak w specyfikacji dodatkowo znalazł się zapis, że załącznik nr 2 do SIWZ znajduje się w oddzielnym załączniku w formacie PDF i EXCEL. Wykonawca złożył ofertę zawierającą wypełniony i podpisany formularz oferty natomiast formularz asortymentowo cenowy został złożony w formie elektronicznej na płycie CD.
Co zamawiający powinien zrobić w takiej sytuacji?