Ważne!

Podatnikami VAT są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Podatnikiem VAT zostaje się zatem poprzez wykonywanie działalności gospodarczej. Należy jednak pamiętać, iż pojęcie to jest zdefiniowane na użytek VAT w oderwaniu od jego ogólnego znaczenia.
Ważne!
Działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.
Aby nieco ograniczyć zakres działalności gospodarczej w rozumieniu VAT ustawodawca wprowadził kilka ograniczeń. Przede wszystkim działalnością tą nie jest stosunek pracy, mimo że spełnia wszystkie cechy z powyższej definicji. Za działalność tę nie są także uznawane czynności z tytułu działalności wykonywanej osobiście (w tym umowy zlecenia, o dzieło, kontrakty menedżerskie), jeżeli z tytułu wykonania tych czynności wykonawcy są związani ze zlecającym wykonanie tych czynności prawnymi więzami tworzącymi stosunek prawny pomiędzy zlecającym wykonanie czynności i wykonującym zlecane czynności co do warunków wykonywania tych czynności, wynagrodzenia i odpowiedzialności zlecającego wykonanie tych czynności wobec osób trzecich. Zasadę tę stosuje się odpowiednio do usług twórców i artystów wykonawców w rozumieniu przepisów o prawie autorskim i prawach pokrewnych, wynagradzanych w formie honorariów za przekazanie lub udzielenie licencji do praw autorskich lub praw artystycznego wykonania albo ich wykonanie, w tym również wynagradzanych za pośrednictwem organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi.