Pytanie
Zgodnie z art. 42 ust. 5b ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela – dalej KN, nauczyciel, który realizuje tygodniowy obowiązkowy wymiar zajęć zgodnie z ust. 3 i dla którego ustalony plan zajęć w pewnych okresach roku szkolnego nie wyczerpuje obowiązującego tego nauczyciela tygodniowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, powinien nauczać odpowiednio większą liczbę godzin w innych okresach danego roku szkolnego.
Czy w związku z tym wobec nauczyciela zatrudnionego w pełnym wymiarze godzin, dla którego ustalony plan zajęć w pewnych okresach roku szkolnego nie wyczerpuje obowiązującego tego nauczyciela tygodniowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, dyrektor powinien zastosować procedurę określoną w art. 20 ust. 1 KN?