Pytanie
Na podstawie art. 20 ust. 5a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 191) - dalej KN, dyrektor placówki o zamiarze wypowiedzenia nauczycielowi stosunku pracy musi powiadomić związki zawodowe.
Czy dyrektor może konsultować ze związkami planowane wypowiedzenia bez zatwierdzonego przez organ prowadzący projektu arkusza organizacyjnego na dany rok, którego wypowiedzenia dotyczą?
Czy najpierw projekt arkusza musi być zatwierdzony przez organ prowadzący, a dopiero później dyrektor rozpoczyna powiadomienie związków zawodowych o ewentualnych wypowiedzeniach?