Pytanie
Pytanie dotyczy ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw - dalej u.z.p.o.ś. Nasza drukarnia jest objęta pozwoleniem zintegrowanym na emisję zanieczyszczeń do atmosfery, ścieków do wód oraz na wytwarzanie odpadów. Dodatkowo posiadamy pozwolenie wodnoprawne na wprowadzanie niektórych substancji szczególnie niebezpiecznych do środowiska wodnego.
Jaki wpływ będą miały ostatnie zmiany ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska - dalej p.o.ś. na nasze pozwolenia?
Czy tracą one ważność, czy zostaną na nas nałożone jakieś nowe obowiązki?