Pytanie
Przepis art. 51 Kodeksu spółek handlowych określa zasady udziału w zyskach i uczestniczenia w stratach wspólników spółki jawnej. Przepis ten dotyczy również spółki partnerskiej. Umowa spółki partnerskiej stanowi, że partnerzy będą każdego miesiąca podejmować uchwałę określającą udział w zysku poszczególnych partnerów.
Ustalony udział w zysku jest podstawą określenia przychodów i kosztów poszczególnych partnerów dla ustalenia dochodu jako podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym.
Czy biorąc pod uwagę, przy podejmowaniu uchwały, wyniki pracy (w tym przychody i koszty ich uzyskania) poszczególnych partnerów i oceniając negatywnie wynik pracy (generowanie straty) jednego partnera, można podjąć uchwałę o zerowym udziale tego partnera w zysku spółki?
Naszym zdaniem jest to możliwe, ponieważ Kodeks spółek handlowych nie zawiera zakazu wykluczenia partnera z udziału w zysku.