Pytanie
Jesteśmy jednostką budżetową. Zgodnie z przepisami szczególnymi dla jednostek budżetowych prowadzimy szczegółową analitykę do konta 800 Fundusze, umożliwiającą sprawne sporządzenie sprawozdania ze zmian w funduszu jednostki. Konta analityczne posiadają zarówno salda Wn dla analityki zmniejszeń (np odrębne analityki na sprzedaż majątku trwałego (wartość netto), likwidacje, bezpłatne przekazania, zrealizowane dochody budżetowe itp), jak i salda Ma dla analityki zwiększeń (zakupy inwestycyjne, bezpłatne otrzymania środków trwałych, zrealizowane wydatki budżetowe itp). Saldo konta syntetycznego funduszu odpowiada per saldu kont analitycznych.
Dla zobrazowania przykład: na koniec miesiąca zestawienie sald dla kont zespołu 8 wygląda następująco: - konta analityczne salda Wn 10.000,00 zł, salda Ma 50.000,00 zł, natomiast konta syntetyczne saldo Ma 40,000,00 zł. Nie zachodzi więc zgodność sald kont analitycznych z kontami syntetycznymi.
Czy takie prowadzenie ksiąg jest prawidłowe?
Gdybyśmy wprowadzili regułę czystości obrotów tzw. zapis techniczny, wówczas naruszylibyśmy przepis rozporządzenia, który stanowi: po stronie Wn księguje się zmniejszenia, po stronie Ma księguje się zwiększenia. I dalej przepis nakazuje prowadzenie szczegółowej ewidencji. Czy nasze postępowanie jest prawidłowe oraz czy dopuszczalne są odstępstwa od reguły, iż suma sald kont analitycznych musi równać się sumie sald kont syntetycznych.