Pytanie
Czy w świetle art. 8 ustawy o samorządzie pielęgniarek i położnych pełnienie funkcji przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i sekretarza ORPiP w przypadkach zatrudnienia na powyższych stanowiskach na podstawie umowy o pracę (bez względu na wymiar etatu) może być łączone z wykonywaniem pracy w ramach zatrudniania na stanowiskach kierowniczych (np. naczelna pielęgniarka, oddziałowa) w podmiotach leczniczych?
Czy ograniczenia dotyczyłyby również pozostałych funkcji wyszczególnionych w art. 8 ust. 3 powołanej wyżej ustawy?