Pytanie:
Czy dopuszczalne jest okresowe naruszanie dopuszczalnych poziomów hałasu? W związku z funkcjonowaniem projektowanego przedsięwzięcia istnieje ryzyko epizodycznego naruszania obowiązujących dopuszczalnych poziomów hałasu na terenach sąsiednich, które należą do terenów chronionych akustycznie.

Przekroczenia będą spowodowane okresowym funkcjonowaniem wybranych elementów zakładu (uruchamiania wybranych elementów instalacji w zależności od pory roku oraz fazy cyklu produkcyjnego). Przewiduje się, że ewentualne naruszenia normatywów będą występowały tylko w ciągu kilka dób w roku.

Przez pozostały czas normatywy będą dotrzymane. Z uwagi na usytuowanie zakładu względem terenów chronionych oraz specyfikę urządzeń w zasadzie trudno jest mówić o ekonomicznie akceptowalnych rozwiązaniach minimalizujących oddziaływania akustyczne.

Czy z punktu widzenia obowiązujących przepisów prognozowane epizodyczne naruszenia dopuszczalnych poziomów hałasu, którym w zasadzie nie można zapobiec, oznaczają brak możliwości realizacji przedsięwzięcia?

Jak w takiej sytuacji może postąpić właściciel zakładu? Czy konieczność lub brak konieczności uzyskania decyzji środowiskowej mają w tym wypadku jakiekolwiek znaczenie?

Odpowiedź:
Nie znajduję w obowiązujących przepisach prawnych podstawy do uznania za dopuszczalne okresowego naruszania dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku.

Zgodnie z art. 112 pkt 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 1232, z późn. zm.) - dalej p.o.ś., ochrona przed hałasem polega na zapewnieniu jak najlepszego stanu akustycznego środowiska, w szczególności przez utrzymanie poziomu hałasu poniżej dopuszczalnego lub co najmniej na tym poziomie.

Według art. 144 ust. 2 p.o.ś., eksploatacja instalacji powodująca m.in. emisję hałasu nie powinna powodować przekroczenia standardów jakości środowiska poza terenem, do którego prowadzący instalację ma tytuł prawny.

W opisanej w pytaniu sytuacji, z punktu widzenia obowiązujących przepisów, prognozowane epizodyczne naruszenia dopuszczalnych poziomów hałasu, którym w zasadzie nie można zapobiec, oznaczają brak możliwości realizacji przedsięwzięcia. Inwestor dla przedsięwzięcia nie powinien uzyskać decyzji środowiskowej lub powinien wskazać inny wariant realizacji przedsięwzięcia, korzystniejszy dla środowiska. Organy biorące udział w postępowaniu OOŚ nie powinny uzgodnić inwestycji, która będzie powodować przekroczenia standardów akustycznych środowiska.

Wyjątkiem jest realizacja inwestycji, dla których możliwe jest utworzenie obszaru ograniczonego użytkowania.